Tartalom

SZJA, Cafeteria
■ SZJA TÖRVÉNYT ÉRINTŐ ŐSZI ADÓCSOMAGBAN TALÁLHATÓ VÁLTOZÁSOK ■ Biztosítások adókötelezettsége ■ Csoportos biztosításokat érintő változás ■ Személybiztosítás adózása, ha lejárati szolgáltatásra a díjat fizető jogosult ■ Vegyes biztosítás engedményezése ■ Kockázati biztosítás átmeneti szabálya ■ Egyéb pontosítások ■ Önkéntes pénztári befizetések ■ Munkáltatói hozzájárulás – munkaviszonyból származó jövedelem ■ Támogatói adomány – egyéb jövedelem, figyelemmel az egyéb jövedelemként adóköteles célzott szolgáltatást (önsegélyező szolgáltatások) ■ Célzott támogatás – egyes meghatározott juttatás ■ Családi kedvezmény változása és az elektronikus nyilatkozat alkalmazása ■ Kamatkedvezmény módosítása a méltányolható lakáscélú hitelekre vonatkozó fogalmak beemelésével ■ Egyebek ■ Hivatali üzleti utazás fogalma ■ Munkáltatói támogatások elszámolása és a felhasználás igazolása ■ Útravaló Ösztöndíjprogram keretében nyújtott ösztöndíjak valamennyi, az ösztöndíjba bevont célcsoport számára adómentesek legyenek ■ CAFETERIA SZEREPE A JAVADALMAZÁS RENDSZERÉBEN ■ MUNKÁLTATÓI JUTTATÁSOK TÍPUSAI ■ Cafeteria juttatások adózásának összehasonlítása idén és jövőre ■ Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya) adóalapja és Szja és Szocho kötelezettség számítása ■ Egyes meghatározott juttatások adózása cafeterián belül vagy a cég „kontójára” ■ Adómentes juttatások a szűkreszabott palettán ■ Adókötelessé vált juttatások kezelése nettó, vagy bruttó módszerek esetén követendő eljárás ■ Mobilitást elősegítő lakhatás támogatása ■ Lakáscélú támogatás ■ Diákhitel ■ Biztosítások ■ HOSSZÚTÁVÚ ÖSZTÖNZŐK JELENTŐSÉGE ■ Cégautó juttatás összehasonlítása a bérjövedelem adózásával ■ Értékpapír juttatások ■ Munkavállalói Értékpapír juttatás ■ Munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) ■ Külföldről kapott értékpapír juttatás ■ CAFETERIA ÁTALAKÍTÁSA ■ Optimális cafeteria keret meghatározása, bruttó vagy nettó elszámolás alapján.

ÁFA
■ Utalványokra, pontakciókra vonatkozó áfa szabályok módosulása 2019-től ■ Változások a nem adóalany felé nyújtott elektronikus, telekommunikációs és rádiós televíziós média szolgáltatások teljesítési helyében (Áfa tv. 45/A. §) ■ Időszaki elszámolású ügyletek (Áfa tv. 58. §) szabályait érintő változás ■ Többszereplős pénzvisszatérítési ügylet címén történő adóalapcsökkentés kizárása fordított adózás esetén ■ Adómérték változások ■ Szabadforgalomba nem helyezett termék fuvarozásával összefüggő adómentesség esetköreinek szűkítése ■ Fordított adózás alá eső esetkörök szűkítése ■ Szűkül a munkaerőkölcsönzésnél a fordított adózás alá eső esetek köre ■ Lehetőség lesz az adóalanykénti bejelentkezés előtti beszerzésekre is adólevonási jogot gyakorolni ■ Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó levonási tiltásnál SzJ szám szerinti hivatkozás helyett TESZOR szám ■ Számlakiállításra alkalmazandó jog szabályozásának pontosítása ■ Euróban meghatározott értékhatárok átszámításához kapcsolódó állapotrögzítő rendelkezés változása ■ Megnyílik a pénzforgalmi adózás választásának joga év közben is ■ Állapotrögzítő szabályok változása a vtsz és az SZJ tekintetében ■ Áfa státuszra vonatkozó visszamenőleges hatályú kijavítási kérelem szabályainak pontosítása ■ Sorozat jellegű ingatlanértékesítés miatt adóalannyá váló magánszemélyre vonatkozó bejelentési szabály változása ■ Alanyi áfa mentesség értékhatárának megemelése és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezés ■ Személygépkocsi bérleti díj/nyílt végű lízingdíj áfájának levonására vonatkozó új szabályok ■ Lakóingatlan 5%-os áfa kulcsának kivezetésére vonatkozó átmeneti rendelkezés ■ Tejre vonatkozó 5%-os áfa kulcs kiterjesztése.

Új Adóeljárás, ART
■ NYÁRI ADÓMÓDOSÍTÁSOK ■ Besorolási rendek ■ Késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása ■ Önellenőrzési pótlék újragondolása ■ Online felület biztosítása bejelentéshez, változásbejelentéshez ■ ŐSZI ADÓMÓDOSÍTÁSOK ■ Adózás rendjéről szóló törvény módosításai ■ Törvényi fogalmak módosítása: egyéb szervezet, kapcsolt vállalkozás ■ Kedvező adózói elbírálás törvényi szabályozásának pontosítása ■ Felszámolás, végrehajtás, kényszertörlés esetén eljárási bírság figyelembe vétele ■ Adóregisztrációs eljárást érintő pontosítás ■ Egyéni vállalkozó 58-as bevallásának előírása ■ Központi ügyfél regisztrációs nyilvántartási szerv adatszolgáltatása ■ Hatósági bizonyítvány megküldésével kapcsolatos pontosítás ■ Adótitok kiadása ügyészi engedélyhez kötve ■ Kockázatos adózókat érintő közzététel, bírságok ■ Ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok bővítése ■ Szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó szabályok változásai ■ Beszámoló közzétételével kapcsolatos szankció ■ Be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatos bírság kiszabás pontosítása ■ Eljárás egyszerűsítés a feltételes adómegállapításnál ■ T1041-es bejelentés adattartalmának csökkentése ■ Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai ■ Adózó fogalmának pontosítása ■ Közös ellenőrzés külföldi adóhatóság munkatársaival ■ Eljárás felfüggesztésének megteremtése ■ Döntések tartalmi elemeinek módosítása ■ Ideiglenes biztosítási intézkedés szabályainak pontosítása ■ Kötelező ellenőrzés eseteinek bővítése: veszteséges működés ■ Felülellenőrzés módosuló szabályai ■ Fellebbezési korlát pontosítása ■ Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai ■ Törvényszéki végrehajtás átadásával kapcsolatos szabályok ■ Jogorvoslati eljárások, kérelmek pontosuló szabályai ■ Végrehajtás felfüggesztés szabályozásának pontosítása ■ Tárgykörözés szabályainak kiegészítése ■ Behajtást kérő hatóság megkeresésével kapcsolatos részletszabályok meghatározott cselekmények elvégzése esetén ■ Hatálybalépés és átmeneti szabályok
ismertetése.

TAO
■ 2018. évi XLI. törvény társasági és osztalékadót érintő változásai ■ Bejelentett részesedéssel kapcsolatos változások ■ Energiahatékonyságot célzó beruházás, felújítás ■ Munkahelyi óvoda ■ Fejlesztési tartalék összeghatárának emelkedése ■ Korai fázisú vállalkozások üzletrészének részbeni kivezetésére vonatkozó szabályváltozás ■ K+F kedvezmény ■ Önellenőrzés során feltárt nem jelentős hiba ■ Kedvezményezett átalakulással és részesedéscserével kapcsolatos részesedés kivonása ■ Korlátozások hatályon kívül helyezése az adókedvezményeknél ■ Változások a Tao. törvény mellékleteiben ■ Tao törvényt érintő őszi adócsomagban található változások ■ Csoportos adóalanyiság választási lehetősége belföldi kapcsolt vállalkozások között ■ Ellenőrzött külföldi társasághoz kapcsolódó változások ■ Új fogalom: kamatlevonási kapacitás ■ Kapcsolt vállalkozási kör kiterjesztése 25%-ot elérő érdekeltségekre ■ Látványcsapatsport elszámolási szabályok korrekciója ■
Egyéb aktualitások, gyakorlatban felmerülő kérdések.

TBJ
■ Eva, Ekho, Kata változásai ■ Nyugdíjas munkavállalókat érintő változások ■ Munkaviszony jogellenes megszűnése ■ Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék 2019. évi összege ■ Csökken a megállapodás alapján fizetendő járulék mértéke ■ Nyugdíj előtt álló személyeket érintő kedvező változások ■ A költségvetési törvény társadalombiztosítást érintő szabályai: 1) SZOCHO felosztása a társadalombiztosítási alapok között 2) A 2019. januári nyugdíjemelés ■ Egészségügyi hozzájárulás beépül a SZOCHO-ba ■ Az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény ■ Kedvezmények a SZOCHO-ból ■ SZOCHO mértéke, alapja ■ Kivezetett kedvezményekre vonatkozó átmenti szabályok ■ Új kedvezmény: a védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető kedvezmény (T/2931 tv. javaslat) ■ A T/2931 számú törvényjavaslat az elfogadott szociális hozzájárulási adóról szóló törvény pontosításáról.

SZTV
■ Sztv. 2018. évi XLI. törvény szerinti módosításai ■ Üzleti év megváltozatása ■ Devizában történő könyvvezetéshez és beszámoló készítéshez kapcsolódó változások ■ Kapott támogatások elszámolásában bekövetkező változások ■ Követelés engedményezés számviteli elszámolása ■ Kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés ■ Üzleti vagy cégérték kezelése beolvadásnál, összeolvadásnál ■ Katás ügyvédi iroda nincs a számviteli törvény hatálya alatt ■ Negatív kamat elszámolása ■ IFRS beszámolót készítőkkel kapcsolatos változások (beszámolót összeállító személy, osztalékfizetés szabályai, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalma stb.) ■ Egyéb változások (lényegesség fogalma, mérlegképes könyvelők továbbképzéséhez kapcsolódó adatkezelés) ■ Hatálybaléptetés ■ Sztv. T/2931. számú törvényjavaslat szerinti módosításai ■ Üzletág értékesítés új elszámolási szabályai ■ Bevételi nyilvántartásba átmenő, illetve onnan kikerülő gazdálkodók üzleti éve ■ Egyéb módosítások ■
Hatálybaléptetés.

Számviteli aktualitások
■ A könyvviteli szolgáltatók feladatai a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok (Pmt.) alapján ■ Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér és intézményrendszer ■ Pmt. és Kit. alá tartozó szolgáltatók ■ Számviteli szakemberek, mint szolgáltatók ■ Pénzmosás fogalma ■ Szolgáltatók feladatai ■ Ügyfél-átvilágítás ■ Kockázatkezelés ■ Bejelentési kötelezettség ■ Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program ■ Belső szabályozás ■ Pénzmosási tipológia ■ Szankciók ■ Immateriális javak és tárgyi eszközök körébe tartozó eszközök sajátosságai, ebből adódó számviteli elszámolási feladatok ■ Immateriális javak ■ Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ■ Műszaki berendezések, gépek, járművek ■ Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ■ Tenyészállatok ■ Beruházások, felújítások ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésével kapcsolatos feladatok ■ Bekerülési érték általános fogalma ■
Saját előállítású eszközök bekerülési értékének a meghatározása ■ Értékcsökkenés ■ Értékhelyesbítés ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök értékváltozása ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök leltározása ■ A kapcsolt vállalkozási viszony számviteli besorolási kérdései ■ A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos fogalmak ■ Mikor jön létre kapcsolt vállalkozási viszony? ■ Milyen következményei vannak a kapcsolt vállalkozási viszonynak? ■ Előlegek, engedmények, utalványok számviteli elszámolása ■ Előlegek tartalma, folyama, bizonylatolása, elszámolása ■ Engedmények tartalma, folyamata, bizonylatolása, elszámolása ■ Utalványok csoportosítása, jellemzői, bizonylatolása, elszámolása ■ Átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli teendői ■ A gazdasági társaságok átalakulási lehetőségei, azok számviteli sajátosságai ■ Az átalakulás, egyesülés, szétválás okai ■ Az átalakulás számviteli folyamata ■ Speciális számviteli teendők egyesülésnél, szétválásnál ■ Számviteli teendők az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságok tulajdonosainál

Zárás, beszámolókészítés
■ Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések ■ A mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése ■ A bekerülési érték és annak változása ■ Terv szerinti értékcsökkenés ■ Zárás előtti egyeztetések ■ Eszközök, források számbavétele ■ Leltározás ■ Leltáreltérések ■ Befejezetlen termelés ■ Korrekciók végrehajtása ■ Időbeli elhatárolások ■ Átsorolások ■ Értékkorrekciók ■ Fedezetképzés ■ Eredménymegállapítás, zárás ■ Hozamok, ráfordítások összevezetése ■ Társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása ■ Osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása ■ Számlák technikai zárása ■ Beszámoló ■ Kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? ■ Elkészítendő dokumentumok ■ Beszámoló elfogadása ■ Nyilvánosságra hozatal ■ Elkészített dokumentumok megőrzése

KATA, KIVA
■ KATA, EVA és TAO szerinti adózás összehasonlítása ■ Mikor melyik adó választása optimális, példákon keresztül áttekintve ■ Problémák az KATA, illetve az EVA alkalmazása során ■ Be nem jelentett kisadózó ■ Elkülönítés a munkaviszonytól ■ Átalakulás – megszűnés menete ■ Kapcsolt vállalkozások kezelése ■ Nyilvántartások ■ KATA 2018. évi változásai ■ Adóalanyiság megszűnése adótartozás esetén ■ Adóalanyiság ismételt választásának időpontja ■ Főállású kisadózók körének változása ■ Ügyvédi irodák KATA választásának lehetősége ■ A szociális hozzájárulási adó mérték változás hatása a kisadózó vállalkozók társadalom-biztosítási ellátásának alapjára ■ KIVA 2018-re elfogadott változásai ■ Veszteség figyelembe vétele, elszámolás ■ Beszámoló-készítési kötelezettség ■ Adókulcs változása ■ Részletes áttekintjük az adónem feltételeit, a választást követő és az adónem alkalmazása alatti feladatokat rámutatva ezzel arra is kinek érdemes a KIVA-t választani ■ Adók, amelyeket kivált a kisvállalati adó, a választásra jogosultak köre ■ Bemeneti feltételek: a törvény által meghatározott feltételek értelmezése, kihangsúlyozva a kapcsolt vállalkozásokat. Az év közbeni áttérés és az év végi áttérés közötti azonosságok és különbözetek ■ TAO-ról áttérés, a jogutód nélküli megszűnéssel azonos adóbevallás, az önálló üzleti év miatti teendők. Milyen adóalap csökkentő tételek nem vehetők figyelembe az áttérés előtti utolsó adóbevallás összeállítása során? ■ Beruházások és értékcsökkenés KIVA időszaka alatt, mit tekinthetünk új beruházásnak ■ Adóelőleg meghatározása, fizetési kötelezettsége ■ Kilépés az adónemből, visszatérés a TAO alá ■ 2018. évközi és 2019. évi változások ■ Ügyvédi irodák KATA alanyiság választását követő eljárásának új szabályai, illetve a hatálybalépést megelőzően KATA alanyiságot választó irodák teendői a KATA alanyiságot követően ■ Kettős könyvvitelt vezető EVA adózók osztalék elszámolása ■ EVA választás megszűnése ■ KIVA választására vonatkozó értékhatár változások ■ Transzferárral kapcsolatos módosítás ■ Kizárólag üzemi célú eszközök a KATA adózó egyéni vállalkozónál